Luty

PRZE­STAŃ SIĘ OSĄ­DZAĆ I OCE­NIAĆ, po­nie­waż nie to jest two­im za­da­niem. A przede wszyst­kim prze­stań się po­rów­ny­wać do in­nych – bu­dzi to w to­bie py­chę lub po­czu­cie niż­szo­ści, a cza­sem i jed­no, i dru­gie. Każ­de ze swo­ich dzie­ci pro­wa­dzę ścież­ką, któ­rą wy­bra­łem wła­śnie dla nie­go. Po­rów­ny­wa­nie się do in­nych jest nie tyl­ko nie­wła­ści­we, ale też po­zba­wio­ne sen­su

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str.

Nie bój się zmian, bo czy­nię cię no­wym stwo­rze­niem. To, co daw­ne, mija, a oto wszyst­ko sta­je się nowe. Gdy trzy­masz się sta­rych przy­zwy­cza­jeń i wy­dep­ta­nych ście­żek, opie­rasz się temu, cze­go pra­gnę w to­bie do­ko­nać. Chcę, abyś przy­jął wszyst­ko, co ro­bię w two­im ży­ciu, i tyl­ko we Mnie szu­kał bez­pie­czeń­stwa. (…)

Nie pró­buj wtła­czać dnia dzi­siej­sze­go we wczo­raj­szą for­mę. Le­piej po­proś Mnie, abym otwo­rzył ci oczy, że­byś był w sta­nie zna­leźć wszyst­ko, co dla cie­bie przy­go­to­wa­łem w tym cen­nym dniu Ży­cia.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str.50

DZIĘ­KUJ MI za oko­licz­no­ści, któ­re zmu­sza­ją cię do tego, aby się za­trzy­mać. (…)

Za­miast obu­rzać się na ogra­ni­cze­nia osła­bio­ne­go cia­ła, szu­kaj Mnie w tej wła­śnie sy­tu­acji, w któ­rej się zna­la­złeś. Ogra­ni­cze­nia mogą da­wać wol­ność, je­śli two­im naj­sil­niej­szym pra­gnie­niem jest ży­cie w bli­sko­ści ze Mną.

Ci­sza i uf­ność wzmac­nia­ją two­ją świa­do­mość Mo­jej Obec­no­ści przy to­bie.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str.49

Od­pocz­nij w Mo­jej ko­ją­cej Obec­no­ści, pa­mię­ta­jąc, że nie ma dla Mnie nic nie­moż­li­we­go. (…)

Jed­nak za­miast prze­ko­ny­wać Mnie, abym zro­bił to czy tam­to, sta­raj się do­stro­ić do tego, co już czy­nię. (…)

Zre­zy­gnuj z prób za­pa­no­wa­nia nad swo­im ży­ciem i pod­daj się Mo­jej woli. Choć może się to wy­da­wać prze­ra­ża­ją­ce, a na­wet groź­ne, Moja wola jest dla cie­bie naj­bez­piecz­niej­szym schro­nie­niem.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str.48

„ Ufaj Mi na tyle, aby nie my­śleć o pro­ble­mach za­wcza­su. Sta­wiaj im czo­ła w chwi­li, gdy się po­ja­wia­ją. Patrz na Mnie, któ­ry ci w wie­rze prze­wo­dzi i ją wy­do­sko­na­la, a wie­le prze­szkód znik­nie, za­nim do nich do­trzesz. Gdy tyl­ko ogar­nia cię strach, pa­mię­taj, że trzy­mam cię za pra­wi­cę. Nic nie może roz­łą­czyć cię z Moją Obec­no­ścią!”

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str.47

UFAJ MI NA TYLE, aby spę­dzać ze Mną dość cza­su z dala od wy­mo­gów co­dzien­no­ści. (…)

Nie wpa­daj w pu­łap­kę, jaką jest nie­ustan­na ak­tyw­ność. Wie­le z tego, co lu­dzie ro­bią w Moje Imię, nie ma w Moim kró­le­stwie żad­ne­go zna­cze­nia. Je­śli nie chcesz po­dej­mo­wać nie­po­trzeb­nych dzia­łań, bądź ze Mną w sta­łym kon­tak­cie. Po­uczę cię i wska­żę dro­gę, któ­rą pój­dziesz; umoc­nię Moje spoj­rze­nie na to­bie.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str.43

Niech przez dzi­siej­szy dzień prze­pro­wa­dzą cię wdzięcz­ność i za­ufa­nie; dzię­ki nim bę­dziesz bli­sko Mnie.

Nie za­mę­czaj się ana­li­zo­wa­niem i pla­no­wa­niem. Niech przez dzi­siej­szy dzień prze­pro­wa­dzą cię wdzięcz­ność i za­ufa­nie; dzię­ki nim bę­dziesz bli­sko Mnie. Gdy ży­jesz w Bla­sku Mo­jej Obec­no­ści, opro­mie­nia cię Mój Po­kój. Za ja­kiś czas prze­sta­niesz za­uwa­żać swo­ją sła­bość czy siłę, bo to Ja będę w cen­trum two­jej uwa­gi. Naj­le­piej ten dzień prze­ży­jesz, idąc krok w krok za Mną. Kon­ty­nu­uj tę in­tym­ną po­dróż, wie­rząc, że ścież­ka, któ­rą idziesz, pro­wa­dzi do nie­ba.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str.36

JE­STEM Z TOBĄ I DLA CIE­BIE.

Wy­raź swo­je za­ufa­nie do Mnie – Ży­ją­ce­go, któ­ry wi­dzi cię nie­ustan­nie. Prze­pro­wa­dzę cię bez­piecz­nie przez ten dzień i przez wszyst­kie inne dni. Jed­nak mo­żesz Mnie zna­leźć tyl­ko w te­raź­niej­szo­ści. Każ­dy dzień to dro­go­cen­ny po­da­ru­nek od Mo­je­go Ojca. Gdy masz przed sobą taki dar, nie­do­rzecz­nie jest wy­cią­gać ręce po po­da­run­ki, któ­re otrzy­masz w przy­szło­ści. Przyj­mij ten dzi­siej­szy dar z wdzięcz­no­ścią, de­li­kat­nie otwie­raj i do­kład­nie oglą­daj. Ra­du­jąc się nim, znaj­dziesz Mnie.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str.36

PO­DĄ­ŻAJ ZA MNĄ BEZ PO­ŚPIE­CHU, KROK PO KRO­KU. To wszyst­ko, cze­go od cie­bie wy­ma­gam. (…) Ze­ślę na­wet anio­łów, aby cię strze­gli na wszyst­kich two­ich dro­gach.

Ze­ślę na­wet anio­łów, aby cię strze­gli na wszyst­kich two­ich dro­gach.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str.34

Od­no­wio­ny umysł kon­cen­tru­je się na Po­ko­ju. Ćwicz swój umysł, aby szu­kał Mnie w każ­dej chwi­li, w każ­dej sy­tu­acji. Cza­sem znaj­dziesz Mnie w swo­im oto­cze­niu – me­lo­dyj­nym śpie­wie pta­ków, uśmie­chu uko­cha­nej oso­by, zło­tym świe­tle sło­necz­nym – a cza­sem mu­sisz zaj­rzeć w głąb sa­me­go sie­bie, by Mnie zna­leźć. Je­stem za­wsze w two­jej du­szy. Szu­kaj Mo­je­go Ob­li­cza, mów do Mnie, a Ja roz­świe­tlę twój umysł.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str.35