Chrystus w Tobie > Kwiecień

Kwiecień

Myśl o Nim na każ­dej dro­dze, a On twe ścież­ki wy­rów­na.

Prz 3,6

NIE LĘ­KAJ SIĘ, po­nie­waż je­stem z tobą. Bez wzglę­du na to, co się sta­nie, nie opusz­czę cię i nie po­rzu­cę.

NIE LĘ­KAJ SIĘ, po­nie­waż je­stem z tobą. Usłysz, jak mó­wię: Umilk­nij, ucisz się, do two­je­go nie­spo­koj­ne­go ser­ca. Bez wzglę­du na to, co się sta­nie, nie opusz­czę cię i nie po­rzu­cę. Niech to za­pew­nie­nie prze­nik­nie twój umysł i ser­ce, aż wy­buch­niesz wiel­ką Ra­do­ścią. Choć­by wa­li­ła się zie­mia i góry za­pa­dły w ot­chłań mo­rza, nie masz po­wo­du do stra­chu! […]

Je­śli Pi­smo prze­nik­nie twój umysł i two­je ser­ce, bę­dziesz po­ko­ny­wał dro­gę Ży­cia pew­nym, mia­ro­wym kro­kiem. Choć nie wiesz, co wy­da­rzy się ju­tro, mo­żesz być ab­so­lut­nie pe­wien osta­tecz­ne­go celu swo­jej po­dró­ży. Ują­łem cię za pra­wi­cę i przyj­mę cię na ko­niec do chwa­ły.

Choć­by wa­li­ła się zie­mia i góry za­pa­dły w ot­chłań mo­rza, nie masz po­wo­du do stra­chu!

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. ….

…zsy­łam ci wie­le bło­go­sła­wieństw, gdy z uf­no­ścią prze­mie­rzasz ze Mną ko­ry­ta­rze co­dzien­no­ści.

Gdy dzia­łasz z my­ślą o Mnie, opro­mie­nia cię Ra­dość pły­ną­ca z Mo­jej Obec­no­ści. […]

Stwo­rzy­łem cię z my­ślą, byś po­le­gał na Mnie w każ­dej chwi­li, świa­dom, że beze Mnie nic nie mo­żesz uczy­nić. […]

…zsy­łam ci wie­le bło­go­sła­wieństw, gdy z uf­no­ścią prze­mie­rzasz ze Mną ko­ry­ta­rze co­dzien­no­ści.

PRZYJ­MIJ Moją Mi­łość, Ra­dość i Po­kój – peł­ne Chwa­ły po­da­run­ki zro­dzo­ne z Mo­jej Obec­no­ści. Choć je­steś gli­nia­nym na­czy­niem, stwo­rzy­łem cię tak, abyś wy­peł­niał się nie­biań­ską ma­te­rią. Two­ja sła­bość nie jest prze­szko­dą dla Mo­je­go Du­cha; prze­ciw­nie – spra­wia, że Moja Moc świe­ci jesz­cze ja­śniej.

Prze­mie­rza­jąc dzi­siej­szy dzień, ufaj, że w każ­dej chwi­li będą da­wał ci siły, któ­rych po­trze­bu­jesz. Nie mar­nuj ener­gii na za­sta­na­wia­nie się nad tym, czy uda ci się spro­stać dzi­siej­szej wę­drów­ce. Mój Du­ch w tobie je­st w sta­nie bez tru­du po­ra­dzić so­bie ze wszyst­kim, co mo­żesz spo­tkać na swo­jej dro­dze. Oto, skąd po­wi­nie­neś czer­pać pew­ność! W ci­szy (spo­tka­niach ze Mną sam na sam) i uf­no­ści (po­le­ga­niu na Moim do­stat­ku) leży two­ja siła.

Nie mar­nuj ener­gii na za­sta­na­wia­nie się nad tym, czy uda ci się spro­stać dzi­siej­szej wę­drów­ce. Mój Du­ch w tobie je­st w sta­nie bez tru­du po­ra­dzić so­bie ze wszyst­kim, co mo­żesz spo­tkać na swo­jej dro­dze.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 100.

Pa­mię­taj, że two­im pod­sta­wo­wym ce­lem nie jest kon­tro­lo­wa­nie i na­pra­wia­nie wszyst­kie­go wo­kół; two­im pod­sta­wo­wym ce­lem jest łącz­ność ze Mną

WZY­WAM CIĘ do ży­cia w nie­ustan­nej łącz­no­ści ze Mną. Pod­sta­wo­wy tre­ning obej­mu­je na­ukę wzno­sze­nia się po­nad to, co cię spo­ty­ka – na­wet w cha­osie co­dzien­nych spraw. […]

Pa­mię­taj, że two­im pod­sta­wo­wym ce­lem nie jest kon­tro­lo­wa­nie i na­pra­wia­nie wszyst­kie­go wo­kół; two­im pod­sta­wo­wym ce­lem jest łącz­ność ze Mną. […]

Nie po­zwól, aby li­sta spraw do za­ła­twie­nia (spi­sa­na czy pa­mię­cio­wa) sta­ła się boż­kiem kie­ru­ją­cym two­im ży­ciem. Le­piej po­proś Mo­je­go Du­cha, aby cię pro­wa­dził krok po kro­ku. Dzię­ki Nie­mu bę­dziesz bli­sko Mnie.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str.96

Za­sia­łem Po­kój w ogro­dzie two­je­go ser­ca, gdzie miesz­kam.

Gdy trwasz ze Mną w ci­szy, na­peł­niam two­je ser­ce Świa­tłem Mo­jej Obec­no­ści. […]

Po­dzię­kuj Mi za trud­ne sy­tu­acje; Po­kój, jaki mogą przy­nieść, z na­wiąz­ką wy­na­gra­dza wszel­kie pró­by, któ­re mu­sisz prze­trwać.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str.97