Wrzesień

Nic nie może od­dzie­lić cię od Mo­jej Obec­no­ści!


Choć je­stem Kró­lem wszech­świa­ta, mo­żesz się ze Mną spo­tkać w każ­dej chwi­li. To­wa­rzy­szę ci wszę­dzie, gdzie­kol­wiek je­steś. Nic nie może od­dzie­lić cię od Mo­jej Obec­no­ści! Gdy wi­sząc na krzy­żu, rze­kłem: „Wy­ko­na­ło się!”, za­sło­na świą­ty­ni roz­dar­ła się na pół, od góry do dołu. Dzię­ki temu mo­żesz się ze Mną spo­ty­kać twa­rzą w  Twarz, bez księ­ży i pro­to­ko­łu. Ja, Król kró­lów, je­stem two­im nie­od­łącz­nym To­wa­rzy­szem.

Możesz się ze Mną spo­ty­kać twa­rzą w  Twarz, bez księ­ży i pro­to­ko­łu.

Jeszua, Jezus mówi do ciebie, 26 września


TRWAJ SPO­KOJ­NIE W MO­JEJ OBEC­NO­ŚCI, a w naj­głęb­szych za­ka­mar­kach two­jej isto­ty będą się ro­dzić Moje my­śli. (…) Po­proś Mnie, abym wy­ci­szył twój umysł, dzię­ki cze­mu bę­dziesz mógł usły­szeć w so­bie Mój ci­chy i wol­ny głos. Mó­wię do cie­bie nie­ustan­nie – sło­wa­mi Ży­cia… Po­ko­ju… Mi­ło­sier­dzia. Na­strój swo­je ser­ce na Mój prze­kaz – prze­kaz pe­łen bło­go­sła­wieństw. Przed­staw Mi swo­je proś­by i cze­kaj.

Jeszua, Jezus mówi do ciebie, s.274