Wrzesień

TRWAJ SPO­KOJ­NIE W MO­JEJ OBEC­NO­ŚCI, a w naj­głęb­szych za­ka­mar­kach two­jej isto­ty będą się ro­dzić Moje my­śli. (…) Po­proś Mnie, abym wy­ci­szył twój umysł, dzię­ki cze­mu bę­dziesz mógł usły­szeć w so­bie Mój ci­chy i wol­ny głos. Mó­wię do cie­bie nie­ustan­nie – sło­wa­mi Ży­cia… Po­ko­ju… Mi­ło­sier­dzia. Na­strój swo­je ser­ce na Mój prze­kaz – prze­kaz pe­łen bło­go­sła­wieństw. Przed­staw Mi swo­je proś­by i cze­kaj.

Jeszua, Jezus mówi do ciebie, s.274