Marzec

Gdy trwasz w Mo­jej Obec­no­ści […]prze­mie­niam cię przez od­na­wia­nie umy­słu.

TRWAJ W MO­JEJ OBEC­NO­ŚCI, mimo że nie­zli­czo­ne za­da­nia usil­nie do­ma­ga­ją się two­jej uwa­gi. Ne ma nic waż­niej­sze­go od na­szych spo­tkań. Gdy trwasz w Mo­jej Obec­no­ści, do­ko­nu­ję w to­bie swo­je­go naj­wspa­nial­sze­go dzie­ła: prze­mie­niam cię przez od­na­wia­nie umy­słu. Je­że­li skró­cisz na­sze spo­tka­nie, mo­żesz rzu­cić się w wir nie­po­trzeb­nych dzia­łań, tra­cąc przy tym bo­gac­two tego, co dla cie­bie przy­go­to­wa­łem.

Nie szu­kaj Mnie tyl­ko dla­te­go, że mogę ci wie­le dać. Pa­mię­taj, że Ja, Dar­czyń­ca, je­stem nie­skoń­cze­nie wspa­nial­szy niż ja­ki­kol­wiek z Mo­ich da­rów. Choć ra­du­je Mnie zsy­ła­nie bło­go­sła­wieństw Moim dzie­ciom, za­smu­ca Mnie, gdy Moje dary sta­ją się boż­ka­mi w ich ser­cach. Boż­kiem może być wszyst­ko, co od­wra­ca two­ją uwa­gę ode Mnie – two­jej Pier­wot­nej Mi­ło­ści. Je­śli je­stem naj­więk­szym Pra­gnie­niem two­je­go ser­ca, bał­wo­chwal­stwo ci nie za­gra­ża. Gdy trwasz w Mo­jej Obec­no­ści, cie­szysz się naj­wspa­nial­szym ze wszyst­kich da­rów: Chry­stu­sem w to­bie, na­dzie­ją chwa­ły!

Gdy trwasz w Mo­jej Obec­no­ści, cie­szysz się naj­wspa­nial­szym ze wszyst­kich da­rów:
Chry­stu­sem w to­bie, na­dzie­ją chwa­ły!

Opro­mie­nia cię Świa­tło Mo­jej Obec­no­ści w do­bro­dziej­stwie Po­ko­ju.

MÓ­WIĘ DO CIE­BIE Z GŁĘ­BI TWO­JEJ ISTO­TY. Słu­chaj, jak szep­czę ko­ją­ce, peł­ne Po­ko­ju sło­wa, za­pew­nia­jąc cię o swo­jej Mi­ło­ści. Nie słu­chaj gło­sów, któ­re rzu­ca­ją oskar­że­nia, one nie po­cho­dzą ode Mnie. Ja prze­ma­wiam czu­le, do­da­jąc ci otu­chy. Mój Duch osą­dza bez miaż­dżą­cych, za­wsty­dza­ją­cych słów. Niech Duch Mój przej­mie kon­tro­lę nad two­im umy­słem i prze­tnie pęta oszu­stwa. Niech praw­da o tym, że żyję w to­bie, prze­mie­nia cię.

Niech Duch Mój przej­mie kon­tro­lę nad two­im umy­słem i prze­tnie pęta oszu­stwa. Niech praw­da o tym, że żyję w to­bie, prze­mie­nia cię.

Opro­mie­nia cię Świa­tło Mo­jej Obec­no­ści w do­bro­dziej­stwie Po­ko­ju. Trwaj w tym Bla­sku; nie przy­ćmie­waj go zmar­twie­nia­mi i stra­chem. Ten, kto po­zwa­la, abym prze­zeń dzia­łał, do­stę­pu­je świę­to­ści. Po­nie­waż w to­bie miesz­kam, masz wszel­kie wa­run­ki ku temu, aby być świę­tym. Za­nim za­re­agu­jesz na sło­wa czy sy­tu­ację, za­trzy­maj się na chwi­lę, da­jąc Mo­je­mu Du­cho­wi moż­li­wość dzia­ła­nia za two­im po­śred­nic­twem. Gdy mó­wisz i dzia­łasz po­spiesz­nie, nie da­jesz Mi pola ma­new­ru; to ate­istycz­ne ży­cie. Chcę być obec­ny we wszyst­kich mo­men­tach two­je­go ży­cia, w two­ich my­ślach, sło­wach i czy­nach.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, 19.03

OD­POCZ­NIJ W MO­JEJ PRO­MIEN­NEJ OBEC­NO­ŚCI. (…)Na­ucz się po­le­gać tyl­ko na Mnie, a two­ja sła­bość na­sy­ci się Moją Mocą. Gdy znaj­dziesz we Mnie swo­ją wła­sną peł­nię, bę­dziesz mógł po­ma­gać in­nym, nie wy­ko­rzy­stu­jąc ich do za­spo­ka­ja­nia wła­snych po­trzeb. Żyj w Świe­tle Mo­jej Obec­no­ści, a twój blask bę­dzie roz­świe­tlał ży­cie lu­dzi wo­kół.

Żyj w Świe­tle Mo­jej Obec­no­ści, a twój blask bę­dzie roz­świe­tlał ży­cie lu­dzi wo­kół.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 72

Sta­raj się na­przód – i przede wszyst­kim – o Mnie; cała resz­ta two­je­go ży­cia się uło­ży – ka­wa­łek po ka­wał­ku.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 71

JAM JEST ZMAR­TWYCH­WSTA­NIE I ŻY­CIE; to ze Mnie ema­nu­je wszel­kie nie­prze­mi­ja­ją­ce Ży­cie. (..)

Ja daję ob­fi­te Ży­cie każ­de­mu, kto się do Mnie zwra­ca.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 65

KO­CHAM CIĘ ZA TO, KIM JE­STEŚ, a nie za to, co ro­bisz.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 66.

Świa­do­mość Mo­jej Obec­no­ści na­peł­nia twój umysł Świa­tłem i Po­ko­jem, któ­re wy­pie­ra­ją strach, i spra­wia, że mo­żesz wznieść się po­nad swo­ją obec­ną sy­tu­ację i spoj­rzeć na pro­ble­my z Mo­jej per­spek­ty­wy.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 67.

Nie pod­le­gam ogra­ni­cze­niom cza­so­wym i prze­strzen­nym. Je­stem wszę­dzie w każ­dej chwi­li i nie­ustan­nie dzia­łam dla two­je­go do­bra. Dla­te­go naj­lep­sze, co mo­żesz zro­bić, to ufać Mi i żyć bli­sko Mnie.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 69.