Marzec

OD­POCZ­NIJ W MO­JEJ PRO­MIEN­NEJ OBEC­NO­ŚCI. (…)Na­ucz się po­le­gać tyl­ko na Mnie, a two­ja sła­bość na­sy­ci się Moją Mocą. Gdy znaj­dziesz we Mnie swo­ją wła­sną peł­nię, bę­dziesz mógł po­ma­gać in­nym, nie wy­ko­rzy­stu­jąc ich do za­spo­ka­ja­nia wła­snych po­trzeb. Żyj w Świe­tle Mo­jej Obec­no­ści, a twój blask bę­dzie roz­świe­tlał ży­cie lu­dzi wo­kół.

Żyj w Świe­tle Mo­jej Obec­no­ści, a twój blask bę­dzie roz­świe­tlał ży­cie lu­dzi wo­kół.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 72

Sta­raj się na­przód – i przede wszyst­kim – o Mnie; cała resz­ta two­je­go ży­cia się uło­ży – ka­wa­łek po ka­wał­ku.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 71

JAM JEST ZMAR­TWYCH­WSTA­NIE I ŻY­CIE; to ze Mnie ema­nu­je wszel­kie nie­prze­mi­ja­ją­ce Ży­cie. (..)

Ja daję ob­fi­te Ży­cie każ­de­mu, kto się do Mnie zwra­ca.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 65

KO­CHAM CIĘ ZA TO, KIM JE­STEŚ, a nie za to, co ro­bisz.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 66.

Świa­do­mość Mo­jej Obec­no­ści na­peł­nia twój umysł Świa­tłem i Po­ko­jem, któ­re wy­pie­ra­ją strach, i spra­wia, że mo­żesz wznieść się po­nad swo­ją obec­ną sy­tu­ację i spoj­rzeć na pro­ble­my z Mo­jej per­spek­ty­wy.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 67.

Nie pod­le­gam ogra­ni­cze­niom cza­so­wym i prze­strzen­nym. Je­stem wszę­dzie w każ­dej chwi­li i nie­ustan­nie dzia­łam dla two­je­go do­bra. Dla­te­go naj­lep­sze, co mo­żesz zro­bić, to ufać Mi i żyć bli­sko Mnie.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 69.