Październik

Przyjdźcie do mnie wszyscy ciężko pracujący i mocno obarczeni, a ja wam przyniosę ulgę . (Mt 11, 28)

NA­UCZ SIĘ SŁU­CHAĆ MNIE na­wet wte­dy, gdy słu­chasz in­nych. Kie­dy lu­dzie otwie­ra­ją przed tobą swo­ją du­szę, sto­isz na zie­mi świę­tej. Aby od­po­wied­nio za­re­ago­wać, po­trze­bu­jesz po­mo­cy Mo­je­go Du­cha. Po­proś Go, aby my­ślał przez cie­bie, żył przez cie­bie i ko­chał przez cie­bie. Ja sam je­stem w to­bie żywo obec­ny w Oso­bie Du­cha Świę­te­go. Gdy od­po­wia­dasz na po­trze­by in­nych, zda­jąc się na wła­sny umysł, da­jesz im tyl­ko su­che okru­chy. Je­śli zaś mó­wisz i słu­chasz po­przez Mo­je­go Du­cha, stru­mie­nie wody ży­wej pły­ną z two­je­go wnę­trza i na­peł­nia­ją po­trze­bu­ją­cych. Słu­cha­jąc in­nych, słu­chaj Mnie, a sta­niesz się ka­na­łem, przez któ­ry prze­pły­wa Moja Mi­łość, Ra­dość i Po­kój.

Słu­cha­jąc in­nych, słu­chaj Mnie, a sta­niesz się ka­na­łem, przez któ­ry prze­pły­wa Moja Mi­łość, Ra­dość i Po­kój.

Jezus, Jezus mówi do ciebie, s.316

Od­pręż się przy Mnie, a Ja dam ci wszyst­ko, cze­go po­trze­bu­jesz, aby ru­szyć w dro­gę.

Jezus, Jezus mówi do ciebie, s.314

Ci­sza to sala lek­cyj­na, w któ­rej uczysz się słu­chać Mo­je­go gło­su. Po­cząt­ku­ją­cy ucznio­wie po­trze­bu­ją ci­che­go miej­sca, aby uspo­ko­ić swo­je my­śli. W mia­rę jak na­bie­rasz wpra­wy, uczysz się za­bie­rać ze sobą spo­kój wszę­dzie, gdzie pój­dziesz. Gdy po­now­nie włą­czysz się w nurt ży­cia, wy­tę­żaj słuch, aby po­sły­szeć bi­cie Mo­ich cu­dow­nych dzwo­nów: Je­stem z tobą. Je­stem z tobą. Je­stem z tobą.

Jezus, Jezus mówi do ciebie, s.315

JE­ŚLI CHCESZ USŁY­SZEĆ MÓJ GŁOS, mu­sisz zło­żyć wszyst­kie swo­je tro­ski w Moje ręce. Po­wierz Mi wszyst­ko, co cię tra­pi. Dzię­ki temu bę­dziesz mógł bez prze­szkód szu­kać Mo­je­go Ob­li­cza. Po­zwól, że uwol­nię cię od stra­chu, któ­ry kry­je się gdzieś głę­bo­ko w to­bie. Trwaj w ci­szy w Mo­jej Obec­no­ści, cze­ka­jąc, aż Moje Świa­tło prze­nik­nie two­je wnę­trze i wy­gna stam­tąd ciem­ność.
Przyj­muj wszyst­ko, co przy­no­si dzień, pa­mię­ta­jąc, że spra­wu­ję zwierzch­nią wła­dzę nad two­im ży­ciem. Ciesz się tym dniem, któ­ry uczy­ni­łem, wie­rząc, że je­stem w nim żywo obec­ny. Za­miast ża­ło­wać, że spra­wy nie po­to­czy­ły się ina­czej, lub re­ago­wać nie­za­do­wo­le­niem, dzię­kuj Mi w każ­dym po­ło­że­niu. Miej uf­ność i się nie lę­kaj; dzię­kuj Mi i od­po­czy­waj w cie­niu Mo­je­go pa­no­wa­nia.

Jezus, Jezus mówi do ciebie, s.292

PA­MIĘ­TAJ, ŻE RA­DOŚĆ nie za­le­ży od oko­licz­no­ści. (…) Praw­dzi­wa Ra­dość jest po­chod­ną ży­cia w Mo­jej Obec­no­ści. Dla­te­go wła­śnie mo­żesz jej do­świad­czać i w pa­ła­cach, i w wię­zie­niach… wszę­dzie. (…)

Je­śli dzień przy­no­si pro­ble­my, nie za­kła­daj, że nie za­znasz Ra­do­ści. Le­piej skup się na tym, aby po­zo­sta­wać ze Mną w kon­tak­cie. (…) Je­że­li Moja bli­skość bę­dzie dla cie­bie waż­niej­sza niż roz­wią­za­nie pro­ble­mu, od­naj­dziesz Ra­dość na­wet w naj­trud­niej­szych dniach.”

Jezus, Jezus mówi do ciebie, s.290

Praw­dzi­wa Ra­dość jest po­chod­ną ży­cia w Mo­jej Obec­no­ści. Dla­te­go wła­śnie mo­żesz jej do­świad­czać i w pa­ła­cach, i w wię­zie­niach… wszę­dzie.

Zobacz co mówi Jeszua o radości w Drodze Mistrzostwa.