Listopad

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie LogoWPCh.jpg

Prze­stań kon­cen­tro­wać się na swo­ich uczyn­kach i skup się na Mo­jej świe­tli­stej Obec­no­ści. Moja Mi­łość opro­mie­nia cię nie­ustan­nie, bez wzglę­du na two­je uczu­cia i za­cho­wa­nie. Za­da­nie, któ­re przed tobą po­sta­wi­łem, po­le­ga na tym, aby tę bez­wa­run­ko­wą Mi­łość przyj­mo­wać. Wdzięcz­ność i za­ufa­nie są ni­czym ręce wy­cią­gnię­te po dar Mi­ło­ści. Dzię­kuj Mi za wszyst­ko, ufaj Mi w każ­dym po­ło­że­niu.

Moja Mi­łość opro­mie­nia cię nie­ustan­nie, bez wzglę­du na two­je uczu­cia i za­cho­wa­nie.

Jezus, Jezus mówi do Ciebie, s.337

Idź tam, gdzie cię po­pro­wa­dzę, nie mar­twiąc się o to, co z tego wy­nik­nie.

Jezus, Jezus mówi do Ciebie, s.336

JAM JEST Chry­stus w to­bie, na­dzie­ja Chwa­ły. Ten, któ­ry przy to­bie idzie, trzy­ma­jąc cię za rękę, jest jed­no­cze­śnie Tym, któ­ry w to­bie żyje. To głę­bo­ka, nie­po­ję­ta ta­jem­ni­ca. Ty i Ja je­ste­śmy ści­śle zwią­za­ni, trwa­jąc w bli­sko­ści, któ­ra prze­ni­ka każ­dy za­ka­ma­rek two­je­go je­ste­stwa. Moje Świa­tło opro­mie­nia cię za­rów­no z ze­wnątrz, jak i od we­wnątrz. Ja je­stem w to­bie, a ty je­steś we Mnie i dla­te­go żad­na siła w nie­bie ani na zie­mi nie może cię ode Mnie od­dzie­lić!

Gdy trwasz w ci­szy w Mo­jej Obec­no­ści, sta­jesz się bar­dziej świa­do­my Mo­je­go Ży­cia w to­bie, co wzbu­dza we­se­le Pań­skie, któ­re jest two­ją siłą. Ja, Bóg na­dziei, na­peł­niam cię wszel­ką Ra­do­ścią i Po­ko­jem w wie­rze, abyś ob­fi­to­wał w na­dzie­ję przez Moc Du­cha Świę­te­go.

JAM JEST Chrystus w tobie, nadzieja Chwały.

Ja je­stem w to­bie, a ty je­steś we Mnie i dla­te­go żad­na siła w nie­bie ani na zie­mi nie może cię ode Mnie od­dzie­lić!

Jezus, Jezus mówi do Ciebie, s.330

SKUP SIĘ CA­ŁYM SOBĄ na Mo­jej ży­wej Obec­no­ści. Mo­żesz być pe­wien, że je­stem z tobą w każ­dej chwi­li i ota­czam cię swo­ją Mi­ło­ścią i Po­ko­jem. Gdy od­po­czy­wasz w Mo­jej Obec­no­ści, kształ­tu­ję twój umysł i oczysz­czam ser­ce. Czy­nię cię na po­wrót ta­kim, ja­kim stwa­rza­jąc cię, chcia­łem, byś był.

Jezus, Jezus mówi do Ciebie, s.327

Wkła­daj wię­cej ener­gii w to, aby Mi ufać i cie­szyć się Moją Obec­no­ścią. Nie po­zwól, aby two­je sa­mo­po­czu­cie było za­leż­ne od tego, co ci się przy­da­rza. Le­piej czerp ra­dość z Mo­ich cen­nych obiet­nic:


Ja je­stem z tobą i będę cię strzegł, gdzie­kol­wiek się udasz.
Za­spo­ko­ję każ­dą two­ją po­trze­bę we­dług swe­go bo­gac­twa.
Nic nie zdo­ła cię odłą­czyć od Mo­jej Mi­ło­ści.

Jezus, Jezus mówi do Ciebie, s.322